Statuten vzw Blauwe Hond

TITEL II - Leden - Bijdrage

ARTIKEL 5
Het aantal leden is niet beperkt. Hun minimumaantal wordt vastgesteld op drie. Naast de leden-oprichters, bestaat de Vereniging ook nog uit effectieve leden en aangesloten leden. Het geheel van de maatschappelijke rechten wordt enkel toegekend aan de ledenoprichters en effectieve leden. De aangesloten leden genieten de maatschappelijke rechten die hen worden toegekend door onderhavige statuten. Een register van de leden is op de zetel van de vereniging gehouden overeenkomstig artikel 10 van de Wet van 27 juni 1921 zoals gewij zigd o.a. door de Wet van twee mei twee duizend twee.

ARTIKEL 6
Kunnen als effectieve leden worden toegelaten: natuurlijke en rechtspersonen die
belangstelling hebben voor en die zich aansluiten bij de verwezenlijking van het
maatschappelijk doel van de vereniging. Kunnen als aangesloten leden worden toegelaten: natuurlijke en rechtspersonen die het maatschappelijk doel van de vereniging steunen of die een beroep doen op de diensten
van de vereniging. De hoedanigheid van lid van de ene of de andere categorie kan worden bekomen op
uitnodiging van de Raad van Bestuur of op aanvraag, mits de aanvaarding door de Raad van Bestuur, die uitspraak doet over deze aanvragen zonder zijn beslissing ooit te hoeven motiveren.
De toelating als lid houdt de instemming in met onderhavige statuten en met het reglement van interne orde, evenals naleving van beide. Er is tevens een bijzondere categorie van leden, nl. de ereleden. Ereleden zijn natuurlijke of rechtspersonend ie een significante bijdrage hebben geleverd aan de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vereniging. Ereleden zijn geen leden, betalen geen bijdrage en hebben geen maatschappelijke rechten. Ze worden op voordracht van de Raad van Bestuur gestemd door de Algemene Vergadering met gewone meerderheid.

ARTIKEL 7
Het verlies van de hoedanigheid van lid doet zich voor:

  • bij ontslagneming: het staat elk lid vrij zich op elk ogenblik terug te trekken uit de Vereniging door zijn ontslagneming schriftelijk over te maken aan de Raad van Bestuur.
  • bij uitsluiting: een lid kan slechts worden uitgesloten door een beslissing van de Algemene Vergadering die uitspraak doet met een tweederde meerderheid van stemmen van de aartwezigel eden en voor zover het lid per aangetekendeb rief minstens vijftien dagen vooraf werd uitgenodigd om zijn verdediging aan deze Yergadering voor te leggen.
  • bij overlijden.
  • bij ambtshalve uitsluiting, wanneer het lid weigert de van hem vereiste bijdrage te betalen. Deze weigering wordt vastgesteld door een ingebrekestelling, die betekend wordt per aangetekende brief en die gedurende vijftien dagen na de verzending ervan zonder antwoord is gebleven. In geval van ernstige inbreuk kan de Raad van Bestuur de effecten van het lidmaatschap opschorten tot een uitspraak wordt gedaan over zijn uitsluiting op de eerstvolgende Algemene Vergadering.

ARTIKEL 8
Het ontslagnemende, geschorste of uitgesloten lid, evenals zijn rechthebbenden en schuldeisers, alsook de erfgenamen en rechthebbenden van een overleden of ontslagen lid, kunnen geen terugbetaling vragen van de bijdragen en hebben geen enkel recht op het maatschappelijk kapitaal van de Vereniging. Zij kunnen noch een staat van de rekening, noch rekening en verantwoording, noch verzegeling, noch inventarisatie vragen of eisen.
De opschorting of het verlies van de hoedanigheid van lid heeft geen enkele invloed op de contractuele verplichtingen van het geschorste of ontslagen lid ten opzichte van de Vereniging, indien deze voortvloeien uit door de vereniging verstrekte diensten.

ARTIKEL 9
De bijdrage van de leden wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Bestuur. Deze mag niet meer dan 50 euro (50 €) bedragen. Dit bedrag is gekoppeld aarl de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. De basisindex is die van de maand maarttwee duizend zeven.

TITEL III - Bestuur - Raad van Bestuur

ARTIKEL 10
De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste het minimum aarúal van bestuurders vereist door de wet, welk aantal altijd lager moet zijn dan het aantal leden; deze natuurlijke personen worden gekozen uit de effectieve leden of leden-oprichters. De bestuurders worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering. Het mandaat is onbezoldigd,tenzij anders beslist door de Algemene Vergadering.

ARTIKEL 11
De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen voor zes jaar en zijn herverkiesbaar.

ARTIKEL 12
In het geval dat één van de leden van de Raad overlijdt of zijn functies in de loop van een
boekjaar neerlegt, zal de Raad voorzien in zijn vervanging. Deze benoeming wordt
voorlopig verricht en is onderworpen aan bekrachtiging door de eerstvolgende algemene
vergadering; het aldus benoemde lid verwerft het mandaat vanzijn voorganger.

ARTIKEL 13
De Raad kan uit zijn midden een voorzitter en/of een afgevaardigd-bestuurdevr erkiezen, die belast worden met het dagelijks beheer van de Vereniging. De Raad van Bestuur is gemachtigd om het deel van zijn bevoegdheden dat hlj zelf bepaalt over te dragen aan één van zijn leden ofaan elke andere persoon.

ARTIKEL 14
De Raad van Bestuur vergadert telkens het belang van de Vereniging dit vereist. De voorzitter roept de Raad samen en zit hem ook voor; in geval hij verhinderd is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurders. De Raad van Bestuur kan ook vergaderen op verzoek van minstens twee bestuurders of
van de afgevaardigd bestuurder. De Raad kan slechtsg geldig beraadslagena ls minstensd de helft vanzijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De verhinderde of afwezige bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Nochtans mag geen enkele afgevaardigde aldus meer dan één bestuurder vertegenwoordigen. Elke beslissing van de Raad wordt genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen.
Bij gelijkheid van stemmen is het voorstel verworpen. Van elke vergadering worden de notulen bijgehouden die worden opgetekend in een register en ondertekend door de aanwezige leden.

ARTIKEL 15
De Raad van Bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur en beheer van de vereniging. De Raad is verplicht elk jaar en ten laatste zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar de rekeningen van het voorbije boekjaar en het budget van het volgende boekjaar ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voor te leggen. Hij is bevoegd voor alle kwesties, uitgezonderd de kwesties die door de wet en de statuten uitdrukkelij k zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur stelt het reglement van interne orde op. Hij is houder van de residuaire bevoegdheid ten opzichte van de Algemene Vergadering op voorwaarde dat hij door deze laatste de dringende of uitzonderlijke maatregelen die hij heeft moeten nemen laat bevestigen.

ARTIKEL 16
De Raad van Bestuur kan met name en zonder voor te wenden dat deze opsomming volledig is: alle betalingen verrichten en ontvangen en er kwijting van eisen of verlenen, alle deposito's verrichten en ontvangen, alle roerende en omoerende goederen verwerven, uitwisselen of vervreemden, alsook er een huurcontract voor aangaan of dit overdragen, zelfs voor meer dan negen jaar; alle private en officiele subsidies en toelagen aanvaarden en ontvangen; alle legaten en schenkingen aanvaarden en ontvangen; alle subrogaties en
borgstellingen toestaan en aanvÍurden; sociale woningen hypothekeren, alle leningen en voorschotten afsluiten en , afzien van alle contractuele of werkelijke rechten en van alle werkelijke of persoonlijke waarborgen; opheffing verlenen, voor of na betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen,
inbeslagnemingen of andere beletsels; zijn zaak als eiser en als verweerder bepleiten voor alle rechtsmachten, en alle vonnissen uitvoeren, schikkingen treffen, zich onderwerpen aan scheidsrechterlijke beslissingen.

ARTIKEL 17
Alle aktes waardoor de Vereniging gebonden wordt, buiten die van het dagelijks beheer
of die uitgaandev an specialem andatarissenw, orden ondertekendd oor twee bestuurders,
dewelke zich niet ten opzichte van derden moeten rechtvaardigen voor een voorafgaande
beraadslaging van de Raad van Bestuur. De aktes van dagelijks beheer worden ondertekend door de hiervoor door de Raad aangewezenp persoono of personen.

TITEL IV - Algemene Vergadering

ARTIKEL 18
De algemene vergadering bestaat uit alle leden-stichters en effectieve leden van de
Vereniging.
Haar bevoegdhedeno mvatten:
1o - het benoemen en ontslaan van de bestuurders en het vastleggen van hun aantal.
2o - het jaarlijks goedkeuren of verwerpen van de rekeningen en de budgetten en de kwijting aan de bestuurders.
3" - het wijzigen van de statuten van de Vereniging door zich te voegen naar de betreffende wetgeving.
4o - het uitvaardigen van de ontbinding van de Vereniging.
5o - het uitsluiten van een lid mits 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
6o - het uitoefenen van alle bevoeedheden die haar worden verleend door de wet of door de statuten.

ARTIKEL 19
Behalve in de gevallen waarin de wet of onderhavige statuten er anders over beslissen, wordt de Algemene Vergadering geldig samengesteldb ij elk aantal aanwezigel eden en de beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Over een statutenwij ziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze
beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden
waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden hierboven bedoeld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging alleen uitspreken onder dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van het doel of de doeleinden van de vereniging. Het vorig lid van dit artikel 19 is van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 20
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, indien deze verhinderd is, door een bestuurder en vergadert minstens één maal per jaar tijdens het tweede trimester. De Vergadering wordt samengeroepend oor toedoen van de Raad van Bestuur middels een gewone brief, die minstens vijftien dagen vooraf wordt verstuurd en die de dagorde vermeldt. Er kan slechtsw orden beraadslaagdo ver de in de dagordev ermelde punten. De Raad van Bestuur kan op elk ogenblik een buitengewone Algemene Vergadering samenroepen; hij is dit verplicht in geval van verzoek hiertoe door een vijfde van de leden.

ARTIKEL 21
Elk lid (lid stichter of effectief lid) beschikt over één stem op de Algemene Vergadering. Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen op de Vergadering door een ander lid via een schriftelijke volmacht. Een lid kan in de hoedanigheid van gevolmachtigde maximum een tiende van de leden vertegenwoordigen.

ARTIKEL 22
De notulen van de Algemene Vergadering worden opgetekend in een register en ondertekend door de voorzitter van de vergadering en eventueel door de leden die hierom verzoeken. Het notulenregister wordt bewaard op de zetel van de vereniging waar alle belangstellenden er kennis kunnen van nemen) maar zonder de register te verplaatsen. Als de belangstellenden geen leden zijn mrur blijk geven van een gewettigde belangstelling, wordt deze inzage onderworpen aan de schriftelijke toestemming van de voorzitter van de Raad van Bestuur of van de afgevaardigd-bestuurder. De kopieén of uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter, de
afgevaardigd bestuurder of door twee bestuurders.

TITEL V - Budgetten en rekeningen

ARTIKEL 23
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op de daarop volgende eenendertigd ecember.
Per uitzondering zal het eerste boekjaar de periode vanaf vandaag tot eenendertig december twee duizend zeven omvatten. De rekeningen van het afgelopen boekjaar en de budgetten van het volgende boekjaar zullen elk jaar worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

TITEL VII - Ontbinding - Vereffening

ARTIKEL 24
De ontbinding en de vereffening van de Vereniging wordt beslist door de Algemene Vergadering conform de voorschriften van artikel 19 van onderhavige statuten. De Vergadering regelt gelijktijdig de vereffeningswijze, duidt de vereffenaar(s) aan, bepaalt hun bevoegdheden .

ARTIKEL 25
In geval van ontbinding, wordt het overschot van het maatschappelijk verrnogen - na nazicht en sluitend maken van de vereffeningsverrichtingen en, eventueel, van de vorming van toewijzingen die de tegenzijde vornen van de verbintenissen die zullen blijven lopen - toegewezen Íurn een belangenloze doelstelling en volgens de door de
Algemene Vergadering te bepalen modaliteiten. In geval van gerechtelijke ontbinding zal deze worden gevolgd door een Algemene Vergadering die met hetzelfde doel voor ogen wordt samengeroepen door de vereffenaar(s). De leden en hun erfgenamen hebben geen enkel recht op het maatschappelijk vermogen.

TITEL VIII - Diverse bepalingen

ARTIKEL 26
Alles wat niet uitdrukkelijk voorzien is in onderhavige statuten wordt geregeld door de wet waaraan de verenigingen zonder winstoogmerk onderworpen zijn. Na de samenstelling van de vereniging, besluit de algemene vergadering als bestuurder van de vereniging te benoemen die aanvaarden:
1) Tiny De Keuster,O ostveldkouter2 22,9920 Lovendegem
2) Mar c De Meyere, B ergbossrt aat 233 , 98 2 0 Merelbeke
3) ChristineH alsbergheD, eken Camerlyncklaan1 4, 8500 Kortrijk
4) Cathy Tourlouse,B russelsesteenwe3g0 6, 3090 Overijse
De bestuurders, die zich in Raad van Bestuur hebben verenigd, beslissen het einde van het eerste boekjaar op 31 december 2007 en benoemen als Voorzitter Marc De Meyere en als afgevaardigde bestuurder, Tiny De Keuster, voornoemd, belast met het dagelijkse bestuur van de Vereniging.
Gedaan te Gent .30 maart 2007

© 2021 The Blue Dog
Website by 3RDS & wio